تاثیر فشار روانی بر مغز انسان

نیاز کودکان به مهر و محبت به اندازه کافی شناخته شده است، اما این شناخت که عشق و علاقه نه تنها در پختگی عاطفی نقش دارد بلکه ساختار مغز را نیز متاثر می‌کند، یافته جدیدی است به گزارش پایگاه اینترنتی مجله علمی “روانکاوی” آلمان، به هنگامیکه دانشمندان کودکان یتیم یک کشور اروپای شرقی را مورد مطالعه قرار دادند، در مغز آنها “حفره سیاهی” یافتند که طبیعتاً باید “orbitofrontalekortex باشد. این همان بخش از مغز است که مسئولیت رشد و تحول در درک احساس و ساخت، عملکرد و هضم عواطف، تجربه زیبایی و لذت، لیاقت و هنر رفتار و برخورد عاقلانه با دیگران را برعهده دارد.
ادامه مطلب

2 نفر این پست را پسندیدند.
ارسال شده در متفرقه | پاسخ دهید:

تولد حضرت فاطمه (س) اسطوره صداقت و مقاومت مبارک باد

mamزبان به سپاس که می گشایم؟ دریا دریا کوتاهی و کاستی وجودم را پر می کند. وجود من وابسته به توست و بودنم، سلامتم و رشدم تحفه های گران قدری است که از سوی تو دریافت کرده ام. کدام کلام است که بتواند شکر تو را گوید؟ وقتی خداوند عالم شکر تو را در کنار سپاس خودش جای می دهد و می فرماید: «مرا و پدر و مادرتان را شکر گویید»، پس همیشه زبانم از سپاس تو قاصر خواهد بود و دلم در شکر تو خواهد تپید.
ادامه مطلب

1 نفر این پست را پسندیده است.
ارسال شده در متفرقه | پاسخ دهید:

کنوانسیون جهانی حقوق افرادِ دارای معلولیت

کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت:
مصوب 13 دسامبر 2006
توضیح: کشور ما نیز به این کنوانسیون ملحق گردیده است.
مقدمه:
دولتهای عضو کنوانسیون حاضر ،

(الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت می شناسد،
(ب) با شناسایی این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادی های مندرج در اسناد مذکور، برخوردار می باشند
(پ) با تاکید مجدد بر جهان شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل و ارتباط فی مابین تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت به بهره مندی کامل آنها بدون تبعیض تضمین گردد
(ت) با یادآوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیر انسانی و ظالمانه، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان
(ث) با اذعان به این که معلولیت مفهومی تحول پذیر بوده و این که معلولیت منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محیطی است که مشارکت کامل و موثر آنان در حالت برابر با سایرین در جامعه را مانع می گردد،
(ج) با اذعان به اهمیت اصول و خط مشی های مندرج در برنامه جهانی اقدام در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص یکسان سازی فرصت ها برای افراد دارای معلولیت در تاثیر گذاری بر ارتقاء، تنظیم و ارزیابی سیاست ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملی، منطقه‎ای و بین‎المللی بمنظور آنکه فرصت ها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد
(چ) با تاکید بر اهمیت جریان سازی موضوع معلولیت بعنوان جزء جدایی ناپذیر راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار
(ح) با اذعان به این که تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است
(خ) با اذعان بیشتر بر تنوع بین افراد دارای معلولیت
(د) با اذعان به نیاز بمنظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت شامل آنهاییکه نیازمند حمایت شدیدتری می باشند
(ذ) با نگرانی از این که علی رغم وجود اینگونه اسناد و تعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت بعنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند
(ر) با اذعان بر اهمیت همکاری های بین‎المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در تمامی کشورها بویژه در کشورهای در حال توسعه
( ز) با اذعان به مشارکت های ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد دارای معلولیت در مورد رفاه کلی و تنوع جوامعشان و اینکه ارتقاء بهره‎مندی کامل افراد دارای معلولیت در مورد حقوق بشر و آزادی های بنیادین و اینکه مشارکت کامل افراد دارای معلولیت منتج به گسترش حس تعلق و پیشرفت های مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقر زدایی می‎گردد
(ژ) با اذعان به این که، برای افراد دارای معلولیت، استقلال فردی و عدم وابستگی شامل آزادی انتخاب، مهم می باشد
(س) با در نظر گرفتن این که افراد دارای معلولیت بایستی این فرصت را داشته باشند که فعالانه در روند تصمیم گیری ها در مورد سیاست ها و برنامه ها شامل مواردی که مستقیماً به آنها مربوطه می شوند، دخالت نمایند
(ش) با ابراز نگرانی از وضعیت دشواری که افراد دارای معلولیت که دچار چند نوع و یا اشکال تشدید یافته تبعیض بواسطه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، و یا منشاء ملی، قومی، بومی و یا اجتماعی، دارایی، تولد، سن و یا سایر خصوصیات با آنان مواجه می گردند
(ص) با اذعان به این که زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه می باشند و مورد خشونت، آسیب، یا سوءاستفاده، غفلت، یا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار و یا استثمار واقع می گردند
(ض) با اذعان به این که کودکان دارای معلولیت بایستی از بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزدای های بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان برخوردار گردند، با یادآوری تعهدات دولت های عضو در مورد کنوانسیون حقوق کودک
(ط) با تاکید بر گنجاندن دیدگاه های جنسیتی در تمامی تلاش ها در جهت ارتقاء بهره‎مندی کامل از حقوق بشر و آزادی‎های بنیادین توسط افراد دارای معلولیت
(ظ) با تاکید بر این حقیقت که اکثر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی می نمایند و در این ارتباط، نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر افراد دارای معلولیت را تصدیق می نماید
(ع) با در نظر داشتن این که شرایط صلح و امنیت بر مبنای احترام کامل برای اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشری نافذ جهت حمایت کامل از افراد دارای معلولیت بویژه در منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان ضروری می باشد
(‎غ) اذعان به اهمیت دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و به بهداشت و آموزش و به اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادین،
(ف) وقوف به این که فرد نسبت به سایر افراد و جامعه‎ایی که به آن تعلق دارد، دارای وظایفی می باشد و در جهت ارتقاء و رعایت حقوق برسمیت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسئول است تلاش نماید
(ق) با اعتقاد به این که خانواده واحد بنیادین و طبیعی در جامعه است و از حمایت جامعه و دولت برخوردار می باشد و این که بمنظور آنکه خانواده‎ها در جهت مشارکت برای بهره مندی کامل و یکسان ویژه افراد دارای معلولیت توانمند گردند، بایستی افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده آنها از حمایت ها و مساعدت های لازم برخوردار گردند
ادامه مطلب

اولین نفری باشید که این پست را میپسندد.
ارسال شده در اخبار, بانک قوانین، لوایح، بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به معلولین, فرهنگی, مناسب سازی | پاسخ دهید:

پادکست صوتی جشنواره موسیقی

درود بر شما
جشنواره موسیقی فجر برگی زرین بر دفتر انجمن جوانان روشن‎بین اصفهان
این جشنواره در تاریخ 17 بهمن ماه در سالن اجتماعات بهزیستی استان اصفهان برگزار گردید و با استقبال بی‎نظیر نابینایان، کم بینایان و خانواده ایشان مواجه شد.
ادامه مطلب

4 نفر این پست را پسندیدند.
ارسال شده در فرهنگی, متفرقه, هنری | برچسب‌شده , , , , , | 4 پاسخ

ُسیزده بدر

نگاهی به ریشه اصلی جشن سیزده بدر و روز طبیعت

سیزده بدر، سنت ایرانیان باستان به مناسبت پیروزی ایزد باران بر دیو خشکسالی آپوش می‌باشد. و از قبل از اشور زرتشت(۱۸۰۰ قبل از میلاد) مرسوم بوده، چنانچه در کتاب “از نوروز تا نوروز” پژوهش و نگارش آقای کوروش نیکنام (نماینده مجلس زرتشتیان) صفحه ۴۱- و ۴۲ آمده. «سیزدهم روز از ماه فروردین، تیر یا تِشتَر نام دارد. ایزد تیر یا تشتر که در اوستا، یَشتی هم به نام آن وجود دارد ایزد باران است و در باور پیشینیان پیش از آشو زرتشت برای این که ایزد باران در سال جدید پیروز شود و دیو خشکسالی نابود گردد باید مردمان در نیایش روز تیر ایزد از این ایزد یاد کنند و از او در خواست باریدن باران نمایند. در ایران باستان پس از برگزاری مراسم نوروزی سیزدهم که به ایزد باران تعلق داشت مردم به دشت و صحرا و کنار جویبارها می‌‎رفتند و به شادی و پایکوبی می‌پرداختند و آرزوی بارش باران را از خداوند می‌نمودند.
ادامه مطلب

1 نفر این پست را پسندیده است.
ارسال شده در متفرقه | پاسخ دهید:

استخدام اداره های دولتی سال 94

درود بر همگی شما

از تاریخ دوشنبه 10 فروردین ثبت نام آزمون استخدامی سازمان ها و اداره های دولتی از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی
ادامه مطلب

2 نفر این پست را پسندیدند.
ارسال شده در متفرقه | برچسب‌شده , , | 4 پاسخ

دانلود داستان انتقام اثری زیبا از گی دوموپاسان

درودی دگر بار خدمت دوستان عزیزتر از جان
مرسی که با ما هستید و مرسی از تمامی دوستانی که برای سر پا نگاه داشته شدن این سایت که در ابتدای راه خود است گام بر می دارند و زحمت می کشند امید که روزی بتوانیم زحمات شما را جبران کنیم
ادامه مطلب

4 نفر این پست را پسندیدند.
ارسال شده در علمی | برچسب‌شده , , , , , | 3 پاسخ

قدرت تصمیم گیری

سلام دوستان، خوبید، عیدتون مبارک، در این قسمت سعی داریم تا در مورد تصمیم و تصمیم گیری صحبت کنیم امیدوارم که خوشتون بیاد. راستی ما را از نقطه نظراتتون آگاه کنید……

انسان در مسیر زندگی خود با انواع مسائل و مراحلی مواجه می‌شود که ناگزیر از تصمیم گیری است. تصمیم گیری نقش گسترده‌ای در زندگی آدمی دارد. از تصمیم گیریهای جزئی در امور کوچک گرفته تا تصمیم گیریهای بسیار بزرگ و پراهمیت. برخی از تصمیم گیریها چنان به راحتی صورت می‌گیرند که شاید ما چندان توجهی به آنها نمی‌کنیم، اما در مقابل مسائلی نیز در زندگی وجود دارند که اقدام به تصمیم گیری در مورد آنها شاید مدت زمان طولانی وقت لازم داشته باشد. در هر حال اهمیت این تصمیم گیریها به لحاظ اهمیتی که اکثر آنها در سرنوشت فرد دارند، بسیار زیاد است و چه بسا تعلل در شناخت راههای تصمیم گیری بهتر، عواقب جبران ناپذیری را برای فرد به بار آورد.
ادامه مطلب

2 نفر این پست را پسندیدند.
ارسال شده در علمی, فرهنگی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید:

دعوت از علاقه مندان جهت همکاری در تهیه مجله صوتی از طرف سردبیر مجله

با درود فراوان خدمت یکایک شما عزیزان. سال نو رو به همه شما تبریک میگم و در این سال جدید بهترینها رو واستون آرزو میکنم. خدمت رسیدم که چند نکته رو عرض کنم. اول اینکه بنده افتخار پیدا کردم که به عنوان سردبیر مجله صوتی در خدمتتون باشم. با یاری خدا قصد دارم تمام سعی خودمو در راه رسیدن به اهداف عالی که از جمله آن فرهنگ سازی و ارتقاع سطح همنوعان در انظار عمومی و نشان دادن تواناییهای چشمگیر این عزیزان هست به کار بگیرم و بتونم رضایت همه شما عزیزان رو جلب کنم. اما نکته اصلی: از عزیزانی که علاقه مند هستند در تهیه این مجله با ما همکاری کنند دعوت میکنم که آمادگی خودشونو اعلام کنند. مهلت اعلام آمادگی و ارائه مطالب تا 14 فروردی میباشد. پل ارتباطی من با شما عزیزان ID اسکایپ بنده هستش که عبارت است از: es.12415 از شما عزیزان خواهشمندم در پیام درخواست لطفاً بنویسید: (جهت همکاری در مجله صوتی) در آخر هم برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می کنم

5 نفر این پست را پسندیدند.
ارسال شده در فرهنگی | برچسب‌شده , | 6 پاسخ

دانلود مجله رادیویی ما می توانیم با مشارکت گزارش گران معلول

ما می توانیم، مجله رادیویی است که به معلولین اختصاص داره و هر هفته به مدت 15 دقیقه از ساعت 13 تا 13 و 15 دقیقه روزهای یکشنبه از رادیو بوشهر پخش میشه. در این برنامه از افراد معلول که در زمینه گزارش گری و خبرنگاری استعداد دارند به عنوان گزارش گر افتخاری استفاده میشه. در این پست یکی از برنامه هایی که این جانب گزارشش را تهیه کردم براتون قرار می دهم و در پست های بعد برنامه های دیگر ما می توانیم و انشا الله در آینده ای نه چندان دور برنامه های رادیویی دیگر را که ویژه افراد معلول هست و در اون برنامه ها آیتمی از من پخش میشه برای دانلود در سایت قرار می دهم. این برنامه را با حجم 6 mb از
ادامه مطلب

1 نفر این پست را پسندیده است.
ارسال شده در علمی, فرهنگی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید: